Winter in Norway and a celebrity…

(I’ve tried to write this post in English by Norwegian, I don’t know if it’s necessary, anyway enjoy a little bit of Norway. English text afte Norwegian text).)

Vinter i Norge Norway wintertime in Norway visit Norway Norwegian blogger, moose elg sølvelg storelgen Stor Elvdal østerdalen

Jeg bruker naturen mye for å rense meg selv, få ny energi, føle og sanse, oppleve og meditere. Akkurat her på dette bildet er det solnedgang der jeg bor. Det vekker mine sanser.

Meditasjon yoga visit Norway winter in Norway vinter i Norge visit Canada, moose storelgen sølvelgen

På dette bilde er det soloppgang der jeg bor og det får meg ofte til å reflektere, tenke, filosofere og rette oppmerksomheten innover i meg selv. Med god musikk til gir det meg styrke og glede og energi.

Meditasjon yoga tilfriskningsprosess visit Norway Norway vinter i Norge Wintertime in Norway moose elg sølvelg mac the moose Canada visit canada

Månen er for meg både vakker og mystisk. Under denne himmelen lot jeg min fantasi få leke og spille i mitt hode. Det er deilig befriende. Når jeg kikker opp mot månen forstår jeg hvor liten jeg er i denne verden, men jeg må ha en mening i alt dette?

VinterNorge winter in Norway Norway visit Norway

På fjellet kommer jeg i kontakt med naturen på en spesiell måte. Nærmere kjærligheten til naturen og alt hva som er i den. Jeg føler meg i ett med naturen, jeg er en i livets sirkel. Fjellets rene luft og skjønnhet roer meg fra innsiden og ut. Mitt hjerte slår i takt og fyller seg opp med en godhet og lykke bare jeg kan føle på -akkurat her og nå-.

Trysil, Norge Norway

Et bilde fra ei venninne som er ute og går på ski i et kjent sted i Norge tar pusten fra meg. Så utrolig vakkert. Det er viktig for meg og stoppe opp og se. Se det vakre rundt meg. Ta meg tid til å puste med magen, slippe opp og la all stress forsvinne ut av min kropp og la alle inntrykk snike seg inn og bli bearbeidet i kropp og sinn. Med det viktigste jeg har, mitt hjerte.

Venabufjellet Ringebufjellet visit Norway Norway Norwegian blogger

Det er ubeskrivelig vakkert på fjellet der jeg får assosiasjoner til -urkraften- i oss mennesker, i meg. Tankene vandrer inn i Indianerland. Tankene flyr fort avsted inn i tiden Vikingene herjet i Norge. Tankene og følelsene lander i meg, her jeg står flere hundre år etter. Det er mektig og sterkt, emosjonelt og rørende. Jeg sorterer vekk vonde erfaringer og opplevelser. Fyller meg selv med gode minner.

Norwegian blogger

Naturen er min «balsam for sjelen».

Vinjeveien visit Norway

Naturen synger sin egen sang, og jeg blir med. Det er min sang, din sang, en sang både du og jeg vet og forstår, fordi naturen er et språk vi forstår, men kan tolke på ulike måter. Det trengs ingen ord her ute hos Moder Jord. Jeg elsker en stille og rolig tur ut i naturen der turen bare blir avbrutt av fugler eller andre dyr.

Sølvelgen storelgen stor Elvdal moose

En kveld jeg skulle til å gjøre Yoga hjemme, dukket denne elgen plutselig opp på nyhetene på min TV i min stue. Denne elgen er kjent fordi den er Norges største, og nå som verdens største. I Canada har dem «Mac the Moose» som frem til 2015 var verdens største elgstatue.

I Norge er elgstatuen, som skinner så nydelig i sollys, og om natten med sine farger minner meg på regnbuens symbol. Laget og satt opp for å være et symbol på trafikksikkerhet og skal vekke sjaførene siden det er lange strekninger som gjør at

sjaførene blir søvnige og ikke minst, det er mye elg her i denne skogen, i kommunen og etter veien. Så storelgen er en påminnelse om at elgen plutselig krysser veien her.

Visit Norway stor Elvdal kommune Østerdalen Norway Norwegian blogger storelgen

Den er mektig og flott å se på med sin størrelse og farge. Jeg står her sammen med elgen og tenker at vi nordmenn er stolte av vår elg og det er Canadierne også.

La oss være stolte sammen.

Jeg sender en tanke til min familie i Canada, savner dem, vi sees kanskje til sommeren…

Jeg må titt og ofte innom dette landemerket når jeg er på hytta mi. Rundt her er det mektig og vakker natur, og Orkidedatter fyller seg opp med kjærlighet.

Håper dere alle der ute har en kjempefin dag fylt med glede og kjærlighet, og ikke glem å ta vare på hverandre🦋

Tusen takk for at du leser.

-Orkidedatter-

//

WinterNoway and a celebrity..

I use nature a lot to clean myself, get new energy, feel and sense, experience and meditate. Right here on this picture is the sunset where I live. It awakens my senses.
In this picture, there is sunrise where I live and it often causes me to reflect, think, philosophize and direct attention in myself. With good music, it gives me strength and joy and energy.
The moon is for me both beautiful and mysterious. Under this heaven I let my imagination play and play in my head. It is deliciously liberating. When I look up to the moon, I understand how small I am in this world, but I must have a meaning in all this?
In the mountains I come into contact with nature in a special way. Closer to the love of nature and all that is in it. I feel at one with nature, I am one in the circle of life. The clean air and beauty of the mountain calms me from the inside out. My heart beats and fills up with a goodness and happiness only I can feel -accustomed here and now -.
A picture from a girlfriend who is skiing and skiing in a known place in Norway takes my breath away. So incredibly beautiful. It’s important to me and stop and see. See the beauty around me. Take my time to breathe with my stomach, let go and let all the stress disappear from my body and let all impressions creep in and be processed in body and mind. With the most important thing I have, my heart.
It is indescribably beautiful on the mountain where I get associations with – force – in us humans, in me. Thoughts wander into Indian land. Thoughts quickly flee into the time Vikings ravaged in Norway. The thoughts and feelings land in me, here I stand several hundred years after. It is powerful and strong, emotional and touching. I sort out bad experiences and experiences. Fills myself with good memories.
Nature is my «balm for the soul».
Nature sings its own song, and I join. It is my song, your song, a song both you and I know and understand, because nature is a language we understand, but can interpret in different ways. No words are needed here with Mother Earth. I love a quiet and quiet trip out into the countryside where the tour is only interrupted by birds or other animals.
One night I was going to do Yoga at home, this moose suddenly appeared on the news on my TV in my living room. This moose is known because it is Norway’s largest, and now as the world’s largest. In Canada, they have «Mac the Moose» which until 2015 was the world’s largest moose statue.

In Norway, the moose statue, which shines so beautifully in sunlight, and at night with its colors reminds me of the symbol of the rainbow. Made and set up to be a symbol of traffic safety and will awaken seafarers since there are long stretches that make

The seafarers get sleepy and not least, there is a lot of moose here in this forest, in the municipality and by the road. So the great guy is a reminder that the moose suddenly crosses the road here.

It is powerful and great to look at with its size and color. I stand here with the moose and think that we Norwegians are proud of our moose and that is the Canadians too.

Let’s be proud together.

I send a thought to my family in Canada, miss them, we might be seeing this summer …

I have to look and often visit this landmark when I’m at my cabin. Around here it is powerful and beautiful nature, and orchid daughters fill up with love.

Hope you all out there have a great day filled with joy and love and don’t forget to care for each other🦋

Thank you for reading, I’m grateful.

-Orkidedatter-

12 kommentarer om “Winter in Norway and a celebrity…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s