I am my worst enemy and critic…..

(English text after Norwegian text)

Jeg er min verste fiende og kritiker.

I tilfriskningsprosessen jeg er igjennom nå har jeg måttet bli bedre kjent med kritikeren i meg. Det er veldig vondt og sårt. Kritikeren har vært med meg hele livet. Jeg ble kjent med kritikeren i meg som veldig liten jente. Jeg kan takke kritikeren i meg også fordi den har lært meg å beskytte meg, tilpasse meg, være nyttig i ulike situasjoner, prestere bedre og stille spørsmål ved hva jeg gjør. Bedre selvinnsikt og reflektert har jeg blitt.

Det er når kritikeren i meg ikke bare passerer lenger, men blir boende fast i meg og den tar for stor plass som den blir skadelig for meg som menneske. Kritikeren bestemmer og ødelegger mer enn den hjelper. I stedet for å bare komme innom i mitt sinn og tankegang for å gi meg et hint, så legger kritikeren sine store mørke skygger over meg og trykker meg ned.

Jeg har ofte hørt i løpet av min barndom at jeg er mislykket, udugelig, dum og dårlig. Så denne kritikeren vokser seg stor og sterk og fortsetter med å hviske meg alt dette og kritiserer meg. Kritikeren sitter fast og kommer ikke automatisk. Den har fått røtter og gror innvendig som ugress. Fort og brutalt legger den sine ødeleggende vibber rundt omkring inni meg. Snirkler seg rundt mitt hjerte og strammer til. Tankens kraft blir sant der den indre kritikeren vinner de fleste av kampene. Jeg mestrer ikke å slåss tilbake.

Jeg begynner å bli bedre nå og jeg føler meg litt sterkere. Kan jeg være klar til kamp nå?

Jeg tenker på hvordan jeg kan motvirke kritikeren i meg fordi den har fått for stor plass i meg.

Jeg begynner med å måtte kjenne igjen trekkene kritikeren har fått. Jeg sier til meg selv at jeg kan nyansere kritikken kritikeren i meg kommer med.

Hvilke trekk skal jeg kjenne igjen hos meg selv: ord som alle/ingen/alltid/aldri/alt/ingenting kan være for meg et tegn på at kritikeren snakker.

Jeg er også utrolig god på å bagatellisere prestasjoner, unnskylde meg selv og diskvalifiserer meg selv. Et eksempel på dette kan være at jeg sier «alle ville ha fått til dette»…I stedet for å føle på mestring.

Størst av alt er når kritikeren setter i gang tankekjør som «jeg er dum, jeg er stygg, jeg er feil, jeg er udugelig, jeg er ikke verdt noe..» og all slags negative termer om meg selv.

Med kritikeren så kommer de vonde og vanskelig følelsene. Det er vondt å bli kritisert. Det er veldig tøft å ha flashback fra barndommen som gir et bilde på de vonde ordene, tankene og følelsene. Når dette skjer så kjører jeg meg fast i et mønster av vonde minner som det er så vanskelig å komme ut fra. Denne negative spiralen fortsetter å spinne rundt og jeg vil bare forsvinne.

Min styrke kan være at jeg er klar over dette nå og kan hjelpe meg selv til å bli bedre. En gang var kritikeren min hjelpende hånd. Kritikeren fortalte meg at mørket var trygt, jeg kunne gå i skogen om natten og jeg var ikke redd. Jeg følte meg beskyttet. Jeg er litt usikker på når kritikeren fikk for stor plass i mitt liv. I stedet for å bruke kritikeren til å bygge meg opp, ble jeg knust i biter. I så mange biter som jeg plukker opp nå og limer sammen.

Jeg har begynt å stille spørsmålstegn ved de vonde følelsene og de kritiske tankene. Stemmer dette? Er det faktisk slik?  Spørsmål til meg selv som er rettet mot den aktuelle situasjonen.

Jeg har begynt å snu situasjonen og tenke på hva de ville sagt de som er glad i meg, om jeg mestrer å tenke at noen er det….De ser det antageligvis annerledes. Dette er ingen lett øvelse, men for meg veldig nyttig og hjelper.

Jeg tar opp en ny farge, analyserer den, sanser og ser på den for den er et tegn i tilfriskningsprosessen min og jeg farger litt på mine «knuste vinger og mitt hjerte»…

Jeg tenker på barna våre og fremtiden. Det er så utrolig viktig at jeg og vi er stemmen, er de gode ordene, enten det er våre egne eller andres barn. Jeg har troa på fra egen erfaring, at om vi er gode på å fremheve deres positive sider, hjelpe dem til å se nyansene og lære dem verdien av deres egen innsats kan kritikeren være til hjelp og ikke ødeleggende.

Jeg unner ingen å oppleve eller erfare det jeg gjør akkurat nå…

-Orkidedatter-

I am my worst enemy and critic.

In the recovery process I am through now I have had to get to know the critic in me better. It is very painful and bad. The critic has been with me all my life. I got to know the critic in me as a very little girl. I can thank the critic in me also because it has taught me to protect me, adapt me, be useful in different situations, perform better and question what I do. I have become better self-insight and reflected.

It is when the critic in me not only passes anymore, but gets stuck in me and it takes up too much space as it becomes harmful to me as a human being. The critic decides and destroys more than it helps. Instead of just stepping into my mind and mindset to give me a hint, the critic puts his big dark shadow over me and pushes me down.

I have often heard during my childhood that I am unsuccessful, inept, stupid and poor. So this critic grows big and strong and continues to whisper me all this and criticize me. The critic is stuck and does not come automatically. It has roots and grows inside like weeds. Fortunately, it puts its devastating vibes around me. Twirls around my heart and tightens. The power of thought becomes true where the inner critic wins most of the fighting. I don’t master fighting back. I’m starting to get better now and I feel a little stronger. Can I be ready for battle now?

I think about how I can counteract the critic in me because it has got too much space in me.

I start by having the features the critic has received. I say to myself that I can criticize the critic in me comes with.

What features should I recognize in myself: words like everyone / no / always / never / all / nothing can be for me sign that the critic is talking.

I’m incredibly good at trivializing achievements, excusing myself and disqualifying myself. An example of this may be that I say «everyone would have got this» … instead of feeling mastery.

Most of all, when the critic sets in motion thinking like «I’m stupid, I’m ugly, I’m wrong, I’m inept, I’m not worth anything.» 

With the critic, the painful and difficult feelings come. It is painful to be criticized. It’s very tough to have flashback from childhood that gives a picture of the bad words, thoughts and feelings. When this happens, I get stuck in a pattern or bad memories that are so hard to come by. This negative spiral continues to spin and I just want to disappear.

My strength may be that I am aware of this now and can help myself improve. Once, the critic was my helping hand. The critic told me that the darkness was safe, I could walk in the woods at night and I was not scared. I felt protected. I’m a little unsure when the critic got too much space in my life. Instead of using the critic to build me up, I was crushed in bits. In so many pieces I pick up now and glue together.

I have begun to question the bad feelings and the critical thoughts. Is this right? Is that actually the case? Questions to myself that are aimed at the particular situation. I have begun to reverse the situation and think about what they would say to those who love me, if I can master thinking that someone is …. They probably see it differently. This is no easy exercise, but for me very useful and helpful.

I pick up a new color, analyze it, sense it and look at it because it is a sign in my recovery process and I color a bit on my «broken wings and my heart» …

I think of our children and the future. It is so incredibly important that I and we are the voice, are the good words, whether it is our own or someone else’s children. I believe in our own experience that if we are good at highlighting their positive aspects, helping them to see the nuances and teaching them the value of their own efforts, the critic can be helpful and not destructive.

I don’t want anyone to experience or experience what I’m doing right now …

-Orkidedatter-

17 kommentarer om “I am my worst enemy and critic…..

  1. I loose my words, because you touch my soul, and I am so grateful for your kind words, it’s meen so much for me, more than you know🦋You warm my heart and I’m feel happy.
   I went to your blog and read your poem, and I hope my Norwegian readers do the same, thank you so much for sharing your touching and beautyful words🦋

   Likt av 1 person

 1. Jeg synes det er trist du har det sånn. Kritikerren min er veldig liten. Jeg er stort sett fornøyd med meg selv. Glad i meg selv, og sier lite stygge ting til meg selv. Men så klart av og til, når det gjelder jobb så har jeg litt høye skuldre. Jeg vet jeg KAN få det til, men føler ofte jeg får lite tid til å lære tingene som det kreves at jeg kan. Da skylder jeg ikke SÅ mye på meg selv, men rammene. Så blir ikke så mye kritikk da heller. Jeg håper du jager den sterkeste kritikeren på dør 🙂

  Likt av 1 person

  1. Tusen takk for kloke ord, fine, gode og fargerike deg. Du har så mye å gi til andre og håper virkelig de du møter på din vei blir både beriket og farget av deg. Jeg blir det, og jeg prøver å ta til meg gode ord, sette det i system og håper å bruke det til det beste for meg. Tusen takk for at du stakk innom og la igjen et spor av visdom frodith❤️
   Takknemlig🦋

   Liker

 2. Hej smukke deg ❤️ Det er noen tunge greier du går igjennom. Det er er jeg ikke i tvil om. Men din bevissthet omkring din svakhet er helt sikkert din styrke og vil være med å vise vei. For den vil vise deg hva som er den «uriktige» vei. Jeg heier så mye på deg ❤️ Gigaklem

  Likt av 1 person

 3. Tusener av takk. Dette er så utrolig viktig skrevet og det betyr særlig mye for oss som må leve med denne indre kritikeren. Det å beskrive den som en farge og som noe man kan konkretisere, stille spørsmålstegn til hjelper i alle fall meg.
  Igjen, tusen takk.

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s