WHY THE NAME ORKIDEDATTER?

(English text after the Norwegian text).

Hvorfor navnet Orkidedatter?

En kveld like før jul for to år siden var jeg og min venninne på en stor plantasje der du får kjøpt bare planter og blomster.

Det bugner av fantastiske blomster, farger, størrelser og julestemning.

Vi var også i godt humør. Vi gikk rundt og snakket, lo og så på blomstene.

Vi hadde tatt med oss en handlekurv, og den er både stor og tung. Vi er begge litt vimsette av oss, men det gikk bra.

Helt til det ikke gikk bra lenger. Jeg er henne jenta som snubler på flatmark og det var akkurat det jeg gjorde.

Jeg husker jeg holdt i handlekurven idet jeg snubler og jeg husker jeg hadde strake armer og måtte slippe handlekurven, jeg hørte et brak fra kurven og jeg husker jeg ramla og falt i gulvet, halveis oppå en hylle full av blomster.

Det lange håret mitt ligger over ansiktet mitt. Armer og bein i kryss og jeg føler meg litt svimmel. Jeg blåser håret bort fra ansiktet. Jeg ligger på ryggen og det overrasker meg litt.

Jeg hører noen le, og jeg forstår hvem det er. Vi ser på hverandre og jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.

Flaut syns jeg, men hun slår opp de vakre store blå øynene sine og så sier hun:

«Jeg ser ikke forskjell på deg eller blomstene jeg vennen, fordi du er like skjønn som blomstene og jeg kunne ha plukka med deg hjem»

Jeg hadde flere blomster over meg og jeg kikka ned. Der lå jeg midt iblant Orkideblomstene.

Jeg tok med et par Orkideblomster hjem, de lever ennå, og blomstrer.

Vi har hatt mye moro med denne episoden, og slik begynte bloggnavnet mitt, som også brukes som mitt kunstnernavn og forfatternavn.

Forskjellen på meg og et løvetannbarn er at jeg hadde visnet i fortaussprekken – der løvetannen trives.

Jeg greier meg greit i hagen – der løvetannen vokser og gror.

Jeg blomstrer spektakulært med god omsorg i et drivhus – mens løvetannen kommer seg frem uansett kår.

Løvetannen kan spire opp gjennom asfalten, er et bilde på barn som kommer seg gjennom vanskeligheter.

Løvetannbarna er motstandsdyktige, de er robuste og stødige, beskyttet mot påvirkning av ytre omstendigheter. Dette gjelder både negativ og positiv påvirkning. Ettersom at de er lite mottakelige for påvirkning, er de motstandsdyktige i møte med belastende omstendigheter. Slike belastninger kan være mangel på tilknytning de første leveårene, å være utsatt for gjentatt mishandling eller ekstrem fattigdom.

Orkidébarna beskrives derimot som de mer skjøre og sårbare barna som i liten grad tåler motgang og belastninger. Tidligere ble det antatt at disse barna hadde «risikogener» eller «kriger-gen» ettersom at det ville få svært negative konsekvenser for deres mentale helse dersom de lever i et stressende miljø over lengre tid.

Et viktig poeng er at man ikke er enten løvetannbarn eller orkidébarn, men at dette handler om glidende overganger mellom disse ytterpunktene.

Jeg var med i en forskningsgruppe nå ikke så lenge siden for Orkidebarn. Jeg gjenkjente meg så igjenn i beskrivelsen av disse. Som sårbar, ikke et robust barn og når jeg nå har blitt syk, så er det mindre sjangse for at jeg kommer tilbake i samme tilstand som før jeg ble syk (resilient) som et løvetannbarn.

Til Orkidebarn er mestringstillitten ødlagt.

Orkidébarnet har en større nevrobiologisk og psykologisk mottakelighet for omgivelsene.

Orkidébarn er samvittighetsfulle og svært pliktoppfyllende. I voksen alder er de en yndet arbeidstaker som gjerne går den ekstra runden og som fullfører sine oppgaver på en eksemplarisk måte. Men pass på: Jenter kan falle i «Flink-pike-fellen» og gutter i «Arbeidsnarkomani-fellen»

(Det er også mer som beskriver Orkidebarn, men det er ikke tatt med her).

Og selvfølgelig, en dypere betydning, som er:

Orkidéblomsten er et symbol på fruktbarhet, som passer deg perfekt. Fruktbarhet er lik kreativitet, i dette tilfellet kunstnerisk kreativitet, selve essensen av sjelen din: «Orkideen har vært holdt høyt i betraktning siden antikken. Det symboliserer

Kjærlighet

Skjønnhet

Fertilitet

Avgrensning

Omtanke

Sjarm

Min sjel føler seg hjemme i disse ordene, og kan gjenkjenne dette.

Jeg gjør små ting med stor kjærlighet, og de vakreste ting i livet kan ikke bli sett eller rørt ved, men må føles i ditt hjerte.

Velkommen til Orkidedatter.

//

WHY THE NAME ORKIDEDATTER?

One night just before Christmas two years ago I and my girlfriend were on a large plantation where you can only buy plants and flowers.

It abounds with amazing flowers, colors, sizes and Christmas atmosphere.

We were also in a good mood. We walked around talking, laughing and looking at the flowers.

We had brought a basket with us and it is big and heavy.

We are both a little shy of us and we are clumsy og us, but it went well.

Until it didn’t go well anymore.

I am a girl who stumbles on flat ground and that was exactly what I did.

I remember holding in the basket as I stumbled and I remember having straight arms and having to drop the basket, I heard a bump from the basket and I remember falling…and falling into the floor, halfway on a shelf full of flowers.

My long hair faling over my face.

Arms and legs are crotch and I feel a little dizzy.

I blow my hair away from my face.

I lie on my back and it surprises me a little.

I hear some laughs and I understand who it was.

We look at each other and I do not know if I should laugh or cry.

Luckily I can see her beautiful big blue eyes smiling to me and then she says,

«I don’t see any difference between you or the flowers, because you are as beautiful as the flowers and I could have picked you home»

I could feel the flowers over me and I look down.

There I lay in the middle of the orchid flowers.

I brought a couple of orchid flowers home, they still alive and bloom.

We’ve had a lot of fun with this episode, and so began my blog name, which is also used as my artist name and author name for short stories.

//

The difference between me and a dandelion is that I had withered in the pavement talk – where the dandelion thrives. I can handle myself well in the garden – where the dandelion grows and grows.
I flourish spectacularly with good care in a greenhouse – while the dandelion comes out anyway.
The deciduous barbs are resistant, they are robust and sturdy, protected from the impact of external circumstances. This applies to both negative and positive influences. Because they are not susceptible to impact, they are resistant to stressful circumstances. Such stresses may be lack of attachment during the first years of life, being subjected to repeated abuse or extreme poverty.
The orchid children, on the other hand, are described as the more fragile and vulnerable children who can withstand little or no hardship. Previously, it was believed that these children had «risk eyes» or «war genes» since it would have very negative consequences for their mental health if they live in a stressful environment for a long time.

An important point is that you are not either dandelion children or orchid children, but that this is about moving transitions between these extremes.

I was a member of a research group for the orchid children not so long time ago. I then recognized myself in the description of these.

As vulnerable, not a robust child and when I have now become ill, there is less chances for me to return to the same condition as before I became ill (resilient) as a dandelion child can do.

To Orkidebarn, the masterygeeling is destroyed.

The orchid child has a greater neurobiological and psychological susceptibility to the environment.

The orchid children are conscientious and very conscientious. In adulthood, they are a favorite worker who often goes the extra round and who completes their tasks in an exemplary manner. But beware: Girls can fall into the «Good-Girl-trap» and boys in «Work-addict trap»

(It is more that describe Orchid children, but I have not writen it her).

And ofcourse, a deeper meaning, which is:

The orchid flower is a symbol of fertility, which suits you perfectly. Fertility is equal to creativity, in this case, artistic creativity, the very essence of your soul:
The orchid has been held in high regard since ancient times. It symbolizes

Love
Beauty
Fertility
Refinement
Thoughtfulness
Charm

My soul feel like home in this words, and can recognize this.

I do small things with great love, and – the most beautiful things in life can not be seen or touched. They must been felt with the heart.

Welcome to Orkidedatter

30 kommentarer om “WHY THE NAME ORKIDEDATTER?

  1. I am glad my post give you information🦋and spoke to you, and you think it was nice, thank you for reading and your comment, I really appreciate❤️
   I hope you are ok and have a nice day🦋

   Liker

   1. Hey Ramyani🌸
    Thank you for asking and I am feeling better. My recovery is doing fine.
    My wound grows and I hope there is no inflammation, it seems like it is going fine. I’m relaxing a little more now🦋
    I hope you make you a great day❤️and you are fine too🦋

    Liker

   2. Oh, I pray and I know that you will be fine dear. What surgery you had, just out of curiosity, if it’s okay? ☺️ And take rest.

    Likt av 1 person

   3. I appreciate your prayer🦋
    It’s okay, I operated something in the womb and hope it will be fine forever …
    I rest and my husband and my son is given me so much love and care, I am grateful to them❤️
    Take care you too🦋enjoy your day🦋

    Liker

   4. Oh, I am so sorry you had to go through this. But it’s over and you were strong enough, and family is everything, they support us always. I am happy to know that you are doing well. Take ample rest and you will be fine. ❤️

    Likt av 1 person

  1. It’s newer research, at least in Norway, how it’s around the world I do not know. I am happy that I can give some new information.
   Yes, I am stronger now, but I can do better🦋
   Thank you, you are so kind and lovely🦋

   Liker

  1. Thank you for your lovely coment, I really appreciate🦋
   You know that six words you told me that before in a coment, so you describe me like that also. I am grateful for that🦋and it gave me confirmation🦋
   I am grateful.

   Likt av 1 person

  1. Thank you🦋my lovely soul, I am grateful for your comment and that you read it❤️
   I really appreciate your support❤️
   Likewise to you Ilona, I’m very fond of you and your blog🦋

   Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s